Kursy Frazeo

Sylabus

Cele kursów

- Rozwijanie kompetencji frazeologicznych, receptywnych i produktywnych, w języku obcym.
- Wzbogacenie słownictwa w obszarach często używanych struktur frazeologicznych.
- Pomoc w przyswojeniu obcej frazeologii w ramach autonomicznego i ustawicznego kształcenia.
- Wykorzystanie nowych technologii oraz e-learningu we frazeodydaktyce.

Wymagania wstępne

Znajomość wybranego języka obcego (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego) min. na poziomie B1.

Warunki pozytywnego ukończenia kursu

- Terminowe i systematyczne odbycie kursu na platformie Navoica. Czas trwania kursu to 10 tygodni. Liczba godzin pracy studenta w kursie to 30h.
- Wykonanie testów kontrolnych: wstępnego i końcowego.
- Rozwiązanie testu końcowego z wynikiem sumarycznym min. 51 % punktów możliwych do zdobycia.

Zakładane efekty uczenia się

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie wiedzy:

- zna określony zasób struktur frazeologicznych w wybranym języku obcym,
- ma pogłębioną wiedzę w zakresie frazeologii,
- zna i rozumie podstawowe mechanizmy językowe występujące w obszarze frazeologii w danym języku i kulturze,
- posiada podstawową wiedzę w zakresie wyodrębniana, rozumienia i przekładu frazeologii na poziomie języka ojczystego i obcego,
- posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych pozwalającą na udział w kursie e-learningowym.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje w zakresie umiejętności:

- potrafi komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem popularnych struktur frazeologicznych,
- posiada elementarne umiejętności pozwalające na rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów frazeologicznych w języku ojczystym i obcym,
- umie samodzielnie rozwijać i doskonalić kompetencje frazeologiczne w wybranym języku obcym,
- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu frazeologii w procesie uczenia się języków obcych.

Po pozytywnym ukończeniu kursu jego uczestnik ma następujące kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia językowego przez całe życie,
- dąży do poprawnego komunikowania się w języku obcym z wykorzystaniem struktur frazeologicznych,
- jest świadomy roli frazeologii w językach naturalnych,
- wykazuje zainteresowanie frazeologią i jej znaczeniem w przekładzie oraz dydaktyce języków obcych.