Kursy Frazeo

Nasz zespół

Kierownik Projektu

Monika Sułkowska – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Językoznawca, romanista, frazeolog, kierownik projektów naukowych i wdrożeniowych. Zajmuje się problemami szeroko pojętej frazeologii i bada różne aspekty zjawiska frazeologizacji w językach. Analizuje frazeologię w ujęciu teoretycznym, kontrastywnym, a także stosowanym. Autorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii, słownika i podręczników akademickich. Niniejszy projekt jest wynikiem zainteresowań badaczki w zakresie frazeodydaktyki.

Język francuski

Anna Dolata-Zaród – romanistka, językoznawca, pracownik badawczo – dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka monografii Terminologie des textes économiques (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009) oraz artykułów z dziedziny języka specjalistycznego i analizy dyskursu. Jej zainteresowania naukowe obejmują lingwistykę tekstu i juryslingwistykę traktowaną jako obiekt wielowymiarowy.

Dominika Topa-Bryniarska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt i pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: pragmatyka i semantyka dyskursu, teoria argumentacji, retoryka, język mediów. Monografia: L’univers discursif dans l’éditorial: l’étude des structures ontologiques et axiologiques (2014), liczne publikacje poświęcone strategiom perswazyjnym w artykule wstępnym i recenzji filmowej m.in. w Cognitive Studies- Études cognitives.

Język hiszpański

Agnieszka Gwiazdowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, iberystka, pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka jednej monografii oraz 18 krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych różnym aspektom frazeologii hiszpańskiej i polskiej. Członek Komisji Językoznawczej PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów.

Zuzanna Lamża – pracownik Instytutu Językoznawstwa w Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących językowego obrazu płci i globalizacji języka oraz audiodeskrypcji (tłumaczenia filmów dla osób niewidomych i niedowidzących) jako nowego rodzaju dyskursu, frazeologię zaś uważa za niezmiernie ważny element obu tych rzeczywistości językowych.

Język włoski

Agnieszka Pastucha-Blin - językoznawca, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Italianistka, autorka monografii La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo (2013). Jej zainteresowania naukowe sytuują się na pograniczu lingwistyki tekstu, kultury, psychologii społecznej i socjologii. Bada szeroko pojęte aspekty semantyczne i pragmatyczne dyskursu rozumianego jako obiekt wielowymiarowy. Autorka zajmuje się także zgłębianiem struktur dyskursywnych podporządkowanych mechanizmom perswazyjnym.

Lucyna Marcol-Cacoń - językoznawca, italianistka, pracownik badawczo – dydaktyczny w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu terminologii i tłumaczenia tekstów specjalistycznych (język włoski). Autorka artykułów naukowych poświęconych tematom z pogranicza traduktologii, psychologii i językoznawstwa kontrastywnego. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również frazeologia i frazeodydaktyka.

Obsługa informatyczna

Paweł Pawełczyk - informatyk, pełnomocnik Rektora ds. kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim, kierownik Centrum Kształcenia na Odległość. Zainteresowania zawodowe: szeroko pojęte nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, metodyka e-nauczania, e-platformy. Prowadzący prezentacje i szkolenia z obsługi platformy Moodle.